Δίπλωμα Οδήγησης για ΑμεΑ


Η οδήγηση δεν είναι προνόμιο για λίγους! Αποτελεί δικαίωμα όλων! Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) επουδενί δε στερούνται αυτού του δικαιώματος. Οι προϋποθέσεις ανά κατηγορία περιγράφονται παρακάτω:


Νομοθεσία


ΠΔ.309/1999 (ΦΕΚ 283Α/20-12-99) «Τροποποίηση του ΠΔ.19/1995, όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ.155/1996 και το ΠΔ.181/1998 Άρθρο 1

Το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 19/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 155/1996 και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β΄ και δ΄ του άρθρου 4 του Π.Δ.181/1998 τροποποιείται ως εξής:

Το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 19/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 155/1996 και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β΄ και δ΄ του άρθρου 4 του Π.Δ.181/1998 τροποποιείται ως εξής:

«α. Το εδάφιο θ΄ και ι΄ της παραγράφου 2. ΑΚΟΗ (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται ν΄ αποκτούν οι κωφάλαλοι άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α ή Β ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 με τις εξής επί πλέον προϋποθέσεις:

αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση της άδειας οδήγησης, διενεργείται από την Δ.Ι.Ε., η οποία καθορίζει και το χρόνο ισχύος της άδειας.

ββ. Προηγείται εξέταση των κωφαλάλων σε ιατροψυχολογικό κέντρο, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης τους, που πάντα πρέπει να ξεπερνά τα 105 WAIS. Η άδεια χορηγείται εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι».

β. Η παράγραφος 5 στο τέλος της ενότητας «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του κεφαλαίου Γ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ», η οποία προσετέθη με την παρ.δ του άρθρου 4 του Π.Δ.181/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, επιτρέπεται, αντί της εξέτασης από την οικεία Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυμα, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας.

Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς, εκδίδεται «πόρισμα εξέτασης» ικανότητας οδήγησης ανάλογο του «πορίσματος εξέτασης» που εκδίδει η Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.).

Το πόρισμα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευμένο ιατρό του Ιδρύματος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο».


Σημείωση: Κρατικό Ίδρυμα το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με προβλήματα κινητικότητας κ.λπ. αντί της εξέτασης από την οικεία δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή είναι ο «ΗΝΙΟΧΟΣ»(Λεωφ.Χασιάς, 9η Στάση, Αθήνα, ΤΚ 13122, τηλ.2386287).


Επικοινωνία

Δρόσος Κωνσταντίνος
Σχολή Οδηγών

210.23.25.117

6934.181.913

kostas@drososdrive.gr

Δημητρίου Γούναρη 43, Καματερό